• АНКЕТА
  •  ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
  • АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
  • АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
  • Правила страхування
  • Конкурс
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

 

щодо річної фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 «ПЕРША СТРАХОВА  КОМПАНІЯ»

за фінансовий рік, що закінчився  31 грудня 2018 року

 

 

Учасникам, керівництву

ТДВ  «ПЕРША СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

Національній Комісії, що  здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

 

Думка

Ми провели аудит повного пакету річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (Код ЄДРПОУ: 31244392, юридична адреса: 04070, м. Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 48/28, офіс 12) (далі за текстом – «Товариство»), що складається із Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 р., Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал за рік, що закінчився 31.12.2018 року, приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., та його фінансові результати і к грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки із застереженням

В складі основних засобів, Товариство відображає земельні ділянки на суму 883 тис. грн. Така нерухомість є інвестиційною нерухомістю і повинна бути представлена в складі статті «Інвестиційна нерухомість» (рядок 1015 Балансу).

Товариство, як і в попередніх періодах, станом на 31.12.2018 року обліковує в складі довгострокових фінансових інвестицій внески до статутних капіталів інших підприємств в сумі 31 892 тис. грн. Товариства, до статутних капіталів яких внесені інвестиції, в звітному періоді не здійснювали своєї діяльності в звітному періоді, і ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази щодо справедливої вартості зазначених фінансових інвестицій станом на 31.12.2018 року, отже ми не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких коригуваннях щодо вартості довгострокових інвестицій на зазначену дату.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.  Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та з етичними вимогами, застосованими  в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Інші питання

Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року був проведений іншим аудитором, який висловив щодо цієї фінансової звітності думку із застереженням відносно того, що аудитор не зміг отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо справедливої вартості фінансових інвестицій.

Ключові питання аудиту   

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту річної фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту річної фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Інша інформація (Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних суб'єктів господарювання)

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Товариством, та подається до Комісії (річні звітні дані страховика за 2018 рік), а також інші звіти та інформацію, зокрема, протоколи засідання загальних зборів учасників Товариства.

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в річних звітних даних страховика за 2018 р., складені у відповідності до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання  ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 року № 39, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 23.04.2004 р. № 517/9116 (Порядок 39).

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання звітних даних страховика за 2018 рік у відповідності з вимогами Порядку 39. Наша думка щодо річної фінансової звітності  не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації (Звітних даних страховика за 2018 рік).

У зв’язку з нашим аудитом річної фінансової звітності (звітних даних страховика) нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та річною фінансовою звітність або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності та викривлень у звітних даних страховика, які потрібно було б включити до звіту.

Ми надали окремий незалежний висновок з надання впевненості по результатам виконання завдання з надання впевненості стосовно перевірки звітних даних страховика

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, від 29.03.2019 року, в якому детально розкрили інформацію щодо відповідності звітних даних страховика станом на 31.12.2018 року, стану та результатів діяльності Товариства на ринку страхових послуг.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваження, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійних скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть

примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних вимог

Даний розділ нашого звіту викладений на вимогу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Розпорядження № 257 від 26.02.2019 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту за 2018 рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг).

Діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалася відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ із змінами та доповненнями, Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 року №85/96-ВР (із змінами і доповненнями), Положення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Про Державний реєстр фінансових установ від 28.08.2003 р. № 797/8118, зокрема:

При підготовці річної фінансової звітності управлінський персонал оцінює здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку;

Управлінський персонал Товариства не ідентифікує події чи умови, які  поставили  би під сумнів здатність продовжувати безперервну діяльність протягом 12 місяців.

Станом на 31.12.2018 р. розмір статутного капіталу становить 31 000 000 (тридцять один   мільйон)  грн. Статутний капітал сплачено в повному обсязі грошовими коштами.

Склад засновників (учасників) Товариства та розподіл їх вкладів  станом на 31.12.2018 року складає :

·       

 

Доля в статутному капіталі, тис. грн.

Частка володіння, %

ТОВ «ПЕРША КРЕДИТНА УСТАНОВА» (код ЄДРПОУ 33941476, місце знаходження: провулок Лабораторний, буд. 1, кімната 130, м. Київ)

12 280

39,6

ТОВ «ГЛОБАЛ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 24934026, місце знаходження: вул. М. Грушевського 28/2, м. Київ)

11 037

35,7

ТОВ «ПЕРШЕ ФІНАНСОВЕ ТОВАРИСТВО» (код ЄДРПОУ 34696189, місце знаходження: вул. Верхній Вал, буд. 48/28, офіс.12)

6 769

21,8

Дзьобак Володимир Васильович

347

1,1

Дзьобак Ольга Володимирівна

567

1,8

РАЗОМ

 

31 000                 100

Для створення зареєстрованого статутного фонду, засновниками та учасниками не залучалися векселі, страхові резерви, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, бюджетні кошти та нематеріальні активи. Несплаченого або вилученого капіталу станом на 31.12.2018  року не має. Формування статутного та власного капіталу здійснено відповідно до вимог чинного законодавства України.

Загальна сума власного капіталу (чистих активів) Товариства становить на 31.12.2018 р.  – 42 602 тис. грн., в т. ч. статутний капітал – 31 000 тис. грн., капітал в дооцінках – 1 тис. грн., резервний капітал – 63 тис. грн. та нерозподілений прибуток – 735 тис. грн. За звітний період отримано збиток в розмірі 1 тис. грн.

Страхові резерви станом на 31 грудня 2018 року сформовані у повному високоліквідному обсязі, згідно чинного законодавства і становлять  220 тис. грн. У складі страхових резервів сформовані наступні резерви:

-         резерв незароблених премій – 220 тис. грн.;

Товариство не має судових позовів та регуляторних вимог, що суттєво впливають на діяльність фінансової установи ;

Товариство не залучало кошти на умовах субординованого боргу.

Прострочених зобов’язань Товариства станом на 31.12.2018 року не виявлено.

Товариством створено службу внутрішнього аудиту, яка передбачає посаду внутрішнього аудитора. В обов’язки внутрішнього аудитора, згідно Положення, входить контроль фінансової діяльності товариства, аналіз доцільності укладення договорів, обчислення і аналіз фінансових показників, здійснює фінансові дослідження та інше.

Важливі чи істотні події, що приводять до можливостей ризику в період з 01 січня 2019 р. до дати цього звіту, не відбувалися.

Істотних операцій з активами, які здійснювало Товариство протягом звітного періоду та які мали наслідком невиконання фінансових нормативів більше ніж на 10%, не встановлено.

Товариство надає в письмовому та усному вигляді клієнту (споживачу) інформацію відповідно до статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», а також розміщує інформацію, визначену частиною першою статті 12 зазначеного Закону, на власному веб-сайті (http://psk-k.com.ua) та забезпечує її актуальність.

Товариство розкриває інформацію відповідно до вимог частин четвертої, п'ятої статті 12¹ Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті (веб-сторінці http://psk-k.com.ua).

Товариство розміщує внутрішні правила надання фінансових послуг на власному веб-сайті (веб-сторінці http://psk-k.com.ua) не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати.

Товариство дотримується вимог статті 10 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів (Положення про конфлікт інтереси від 29.12.2017 року).

Товариство станом на 31.12.2018 року не має відокремлених підрозділів.

Товариство забезпечує зберігання грошових коштів і документів та має необхідні засоби безпеки (зокрема сейф для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію) та  дотримується вимог законодавства щодо готівкових розрахунків.

Товариство дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов № 913, розділом 2 Положення № 1515.

Класифікацію та оцінку всіх видів активів, тобто ресурсів, контрольованих Товариством в результаті минулих подій, використання котрих, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому, зроблено коректно. Відповідну інформацію розкрито згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Страховик дотримується нормативів достатності, диверсифікованості та якості активів протягом звітного періоду відповідно до вимог, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Страхова компанія, яка здійснює види страхування інші, ніж страхування життя, формує і веде облік таких технічних резервів за видами страхування. Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування окремо, і загальна величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів незароблених премій, розрахованих окремо за кожним видом страхування за методом «1/365».

Розрахунок частки перестраховиків у резерві незароблених премій здійснюється у порядку, за яким визначається величина резервiв незароблених премiй та у вiдповiдностi до умов договорiв перестрахування.

У розділі 6 «Умови забезпечення платоспроможності страховика за 2018 рік»:

Величина сформованих страхових резервів відображена в сумі 220 тис. грн. та представлена наступними критеріями активів в загальній сумі (з перевищенням) а саме:

·          грошові кошти на поточних рахунках – 40 тис. грн., в т.ч. в іноземній валюті -  0 тис. грн.;

·          нерухоме майно – 40 тис. грн.;

·          цінні папери, що емітовані державою – 140 тис. грн.

Страховик не має ліцензії з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Страховик не має ліцензії з обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту.

У звітному періоді Товариство не укладало договори перестрахування з страховиками-нерезидентами за умови членства цих страховиків- нерезидентів у відповідних іноземних ядерних страхових пулах.

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, затверджена для випуску 28 лютого 2019 року і підписана управлінським персоналом в особі генерального директора та головного бухгалтера.

Товариством створено службу внутрішнього аудиту, яка передбачає посаду внутрішнього аудитора. В обов’язки внутрішнього аудитора, згідно Положення, входить контроль фінансової діяльності Товариства, аналіз доцільності укладення договорів, обчислення і аналіз фінансових показників, здійснює фінансові дослідження та інше. Організація та проведення внутрішнього аудиту відповідає встановленим вимогам. 

Інші питання (елементи)

Основні відомості про Товариство:

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

Код ЄДРПОУ: 31244392.

Юридична адреса: 04070, м. Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 48/28, офіс 12.

Дата державної реєстрації: Дата державної реєстрації: 11.12.2000 року, дата запису: 29.07.2004, номер запису: 1 071 120 0000 000078. В звітному періоді зміни до статуту не вносилися, розмір статутного капіталу не змінювався.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: Зареєстрована як фінансова установа відповідно до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11.12.2000р. № 1224, реєстраційний номер 11100487, свідоцтво серія СТ 79, дата видачі 21.08.2004р. Код фінансової установи 11.

Основні види діяльності відповідно до установчих документів:

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

Чисельність працівників на звітну дату: - 5 чол.

Ліцензії, видані Товариству Нацкомфінпослуг, на право здійснювати страхову діяльність з обов’язкових та добровільних видів страхування (термін дії необмежений) – 5 ліцензій.

 

Партнером завдання з аудиту, результатом

якого є цей звіт незалежного аудитора, є 

Барановська В.П.

Сертифікат аудитора серії а №  006998 від 20.12.2012р.

 

 

Директор, аудитор                                                                            

Чулковська І.В.

Сертифікат аудитора серії а № 004127

від  28.01.2000р.

 

м. Київ

29.03.2019р.

 

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист».

Юридична адреса: м. Київ, вул. Чапаєва (нова назва В’ячеслава Липинського), 10, тел. 044-228-62-56.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4082, видане Рішенням АПУ від 13.12.2007 року, дійсне до 27.07.2022 року.

Включена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, який веде Аудиторська палата України відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. №2258-VIII (номер реєстрації 4082, дата реєстрації 19.10.2018 року).

Відомості про аудиторську фірму внесені до таких розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності:

«Суб’єкти аудиторської діяльності»

«Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності»

«Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості:  № 0769, видане

Рішенням АПУ від 29.03.2018 року № 356/4. Строк дії свідоцтва до 31.12.2023р.

Умови договору на проведення аудиту: Договір N 05/03/2019-1   від 05.03.2019р.