• АНКЕТА
  •  ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
  • АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
  • АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
  • Правила страхування
  • Конкурс
 

ТОВ Аудиторська фірма “АУДИТ-СТАНДАРТ”

Дата державної реєстрації: 06.02.2004 року, Ідентифікаційний код 32852960

Свідоцтво АПУ №3345 чинне до 19 грудня 2018 року, Свідоцтво НКЦПФРП 000196 чинне до 19 грудня 2018 року,

Свідоцтво Нацфінпослуг№0145чинне до 19 грудня 2018 року

Україна, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера «А», тел.(044) 233-41-18

_____________________________________________________________________________________________________________

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ЩОДОФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

за рік, що закінчився 31.12.2017 р.

 

- НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ, ЩОЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

-НАГЛЯДОВІЙ РАДІ ТА УПРАВЛІНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

 

 

І.ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

 

ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Ми провели аудит окремої фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША СТРАХОВА КОМПАНІЯ"(код за ЄДРПОУ 31244392, місцезнаходження: Україна, 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 48/28, офіс 12), що складається із Звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017 року, Звіту про прибутки або збитки та інші сукупні доходи за 2017 рік, Звіту про зміни у власному капіталі та про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик за 2017 рік.

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у розділі «Основа для висловлення думки» нашаого звіту, окрема фінансова звітність, що додається, відображає достовірно фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2017 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – «МСФЗ»).

 

ОСНОВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Компанія обліковує інші фінансові інвестиції  в сумі 31932 тис.грн., що представлені внесками до статуних капіталів інших підприємств. Ми не змогли отримати достатні та прийнятні аудиторські докази одо справедливої вартості зазначених фінансових інвестицій станом на 31.12.2017 р., отже ми не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких коригуваннях щодо вартості фінансових інвестицій на зазначену дату.

Ми провели аудит відповідно з Міжнародними стандартами аудиту («МСА»). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з етичними вимогами, що застосовуються в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

 

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наші професійні судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

 

Ми виконалиобов’язки, що описані в розділі «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ» на нашого звіту, в тому числі щодо цих питань. Відповідно, наш аудит включав виконання процедур, розроблених у відповідь на нашу оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності. Результати наших аудиторських процедур, в тому числі процедур, що були виконані підчас розгляду зазначених нижче питань, є основою для висловлення нашої аудиторської думки щодо окремої фінансової звітності, що додається.

 

Чому ми вважаємо це питання ключовим для аудиту?

Що було зроблено в ході аудиту?

ТЕХНІЧНІ РЕЗЕРВИ СТРАХОВИКА

Оцінка зобов’язань за договорами страхування

Технічні резерви, що зобов’язана формувати Компанія відповідно до регуляторних вимог включають:

Резерв незароблених премій.

 

Компанія розраховує резерв незароблених премій (UPR) та частки перестраховиків у резервахметодом 1/365. Резерв формується на кожен день. Формуваннярезерву здійснюється на підставі обліку договорів і вимог страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за видами страхування. Обчислення розміру частки перестраховиків у резервах здійснюється відповідно до методики формування технічних резервів. Згідно з методом «1/365» («pro rata temporis») величина резерву незароблених премій визначається як сумарнавеличина незароблених страхових премій за кожним договором. Перевищення частки страхових платежів, належних перестраховикам, над загальним обсягом страхових платежів, отриманих за звітний період відсутнє. Відповідно до вимог МСФЗ 4 «Страхові контракти» на кожну звітну дату керівництво Товариства здійснює оцінку адекватності страхових зобов’язань використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх грошових потоків за страховими контрактами, і робить висновок щодо їх адекватності.

 

Резерв незароблених премій, розрахований завимогами Методики формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, від 17.12.2004р. № 3104 зі змінами та доповненнями станом на 31.12.2017 р. Склав 353,3 тис.грн.

 

Резерв збитківза претензіями

Резерв збитків заявлених, але не виплачених(RBNS) Компанія розрахоаує журнальним методом на підставі оцінки зобов’язань за кожним зверненням окремо.

Збитки визнаються та резерв нараховується за першим зверненням застрахованої особи. Сума резерву визначається на підставі інформації, отриманої від страхувальника (застрахованої особи). Остаточний розмір збитку уточнюється за результатами експертизи або за іншими документами, що його посвідчують.

З огляду на політику Компанії щодо визнання збитків, Компанія, як правило, використовує найвищу оцінку збитку при формуванні резерву заявлених збитків (RBNS) за всіма видами страхування, з огляду на те, що не всі збитки підтверджені експертизою на звітну дату, а отже оцінка є більш пруденціальною.

Загальний обсяг Резервів збитків становить на 31.12.2017 р.-353,3. тис.грн (на 31.12.2016 р. –312,7 тис.грн.).

 


На кожну звітну дату Компанія здійснює тестування достатності сформованих технічних резервів для майбутніх страхових випадків за поточними договорами (LAT). При проведенні тесту на достатність використовується краща оцінка, а отже враховуються всі коригування резервів, зроблені актуарієм. На основі цих резервів формується оцінка щодо рівня збитковості видів страхування, та оцінка майбутніх грошових потоків, за усіма чинними на звітну дату договорами.

Тест проводиться на рівні агрегації за кожним видом страхування, так як кожен вид страхування в Компанії є портфелем однорідних ризиків з подібними характеристиками щодо ризику. Це означає, що навіть якщо сукупний результат тесту виявиться профіцитом, РНП (URR) все одно буде визнаватись на рівні кожного виду страхування окремо.

Компанія на кожну звітну дату оцінює адекватність свої страхових зобов’язань, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх рухів грошових коштів за страховими контрактами. Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість його страхових зобов’язань за вирахуванням відповідних відстрочених аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних активів, є неадекватною в контексті розрахункових показників майбутніх рухів грошових коштів, нестачу необхідно повністю визнавати у звіті про прибутки та збитки. Для оцінки адекватності резервів незароблених премій використовуються загальноприйняті актуарні методи, методи математичного модулювання комбінованої збитковості, теорії випадкових процесів, методи теорій ймовірностей та математичної статистики. Для оцінювання адекватності резервів збитків (що виникли, але незаявлені та збитків, що заявлені, але не врегульовані) використовуються методи математичної статистики, зокрема перевірки статистичних гіпотез та там, де є достатній для аналізу обсяг даних, актуарні методи оцінювання резервів збитків, що базуються на аналізі трикутників розвитку страхових виплат. Для тих видів страхування, де резерви збитків, що виникли, але не заявлені та/або резервів збитки, що заявлені, але не врегульовані, сформовано в нульовому розмірі, коректність перевірено шляхом перевірки статистичних гіпотез. Оцінки адекватності страхових зобовязань проводиться із залученням фахівця з актуарної та фінансової математики, актуарія Бабко Володимира Леонідовича ПрАТ «Всесвіт»

 

Резерв непередбаченого ризику Компанія не формує

Оцінкатехнічнихрезервів за договорами страхуваннязалежить відточності даних щодо обсягу, суми та структури поточних та історичнихзбитків, так як вони часто використовуються дляформування очікувань щодо майбутніх збитків.Тобто, якщо дані, що використовуються для розрахунку страхових зобов’язань або для формуваннясуджень щодо ключовихприпущень не є повними або точними, то це може мати суттєвий вплив на оцінку резервів за договорами страхування.В результаті усіх вищевказаних факторів технічні резерви за договорами страхуванняє ключовим питанням для аудиту Компанії.

Наші аудиторські процедури щодо цього питаннявключали наступне:

 

 

-оцінку та тестуванняключових контролів компанії щодо процесівформуваннятехнічних резервів за договорами страхування;

-тестування резервів на вибірковій основі шляхом порівняннярозрахункової суми резервуконкретного випадку з відповідною документацією;

-підготовку незалежного прогнозу балансів резервів для певних класів страхування;

-визначення рівня обачності, використаного на звітну дату на підставінаступних оплачених претензій і порівняння його із звітними періодом;

-порівнянняприпущень з очікуваннями на підставі історичного досвіду Компанії, існуючими тенденціями і нашими власними знаннями страхового ринку.

 

Крім того, ми проаналізували оцінкиключових припущень та методології розрахунку резервів, що впливають навеличинустрахових зобов’язань.

 

Наша роботащодо тестудостатності страхових зобов’язань містить оцінку обґрунтованості прогнозних грошових потоків та критичний розглядприпущень, прийнятих в рамках Компанії з врахуваннямданих галузевого досвіду.

 

Ми розглянули питання, чи є розкриття інформації Компанією щодо технічних резервів за договорами страхування, в тому числіступіньоцінки чуттєвості до ключових припущень і аналіз історії збитків достатнім.

 

ІНШАІНФОРМАЦІЯ – РІЧНІ ЗВІТНІ ДАНІ СТРАХОВИКА

 

Інша інформація, наведена у цьому розділі, складається зінформації щодо Річних звітних даних страховика – звіту управлінського персоналу Компанії, який було складено згідно Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. № 39 із змінами та доповненнями у редакції, затвердженій Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 24.11.2016 № №2924

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання річних звітних даних страховика, наданих для перевірки, у відповідності до регуляторних актів, які встановлюють вимоги до складання та надання страховиками фінансової звітності загального призначення.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на інформацію щодо річних звітних даних страховика та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв’язку з нашим аудитом  фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з Річними звітними даними страховика та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність міжданими, наведеними у Річних звітних даних страховиката окремій фінансовій звітності Компанії або з нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або інформація, наведена у Річних звітних даних страховика виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення річних звітних даних страховика, ми зобов’язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

На основі проведеної аудиторської перевірки річних звітних даних страховика ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за 2017 рік (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), ми доходимо висновку що не існує суттєвого викривлення цієї іншої інформації. Ми підтверджуємо, що звітні дані страховика за 2017 рік відповідають вимогам «Порядку складання звітних даних страховиків», затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. №39 (Порядок №39) зі змінами, затвердженими Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 24.11.2016 року №2924

 

ІНШІ ПИТАННЯ

Аудит фінансової звітності Компанії станомна 31 грудня 2017 року та за рік, що закінчився зазначеною датою, було проведено іншим аудитором, який 18 березня 2017 рокувисловив модифікованудумку у зв’язку з невизначеністю вартості фінансових інвестицій.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії  продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку.Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.Окрім того, ми:

 

·               ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

·               отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

·               оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

·               доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

·               оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимогищодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора окрім випадків, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

 

ІІ. РОЗГЛЯД ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРИ АУДИТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

Управлінський персонал під наглядом тих, кого наділено найвищими повноваженнями, несе відповідальність за забезпечення того, щоб діяльність Компанії здійснювалася відповідно до положень законодавчих і нормативних актів, які визначають суми або розкриття інформації у фінансовій звітності.

Аудитор не несе відповідальності за запобігання недотриманню вимог і не можна очікувати, що він виявить всі факти недотримання законодавчих та нормативних вимог.

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо вимог до аудиторських звітів, що подаються до Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ( надалі по тексту «Нацкомфінпослуг»), за результатами аудиту річної звітності та звітних даних страховика за 2017 рік, надаємо наступну інформацію про Компанію:

1. Компанія повідомляє Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензій, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін:

.2. Компанія надає клієнту (споживачу) інформацію відповідно до статті 12 Закону Про фінансові послуги, а також розміщує інформацію, визначену частиною першою статті 12 зазначеного закону, на власному веб-сайті (веб-сторінці) http://.http://psk-k.com.ua та забезпечує її актуальність;

3. Компанія розкриває інформацію відповідно до вимог частин четвертої, п'ятої статті 121 Закону про фінансові послуги, зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті (веб-сторінці) ) http://.http://psk-k.com.ua.

4. Компанія розміщує внутрішні правила надання фінансових послуг на власному веб-сайті (веб-сторінці) http://.http://psk-k.com.ua не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати.

5. Компанія дотримується вимог статті 10 Закону про фінансові послуги щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів.

Протягом звітного періоду не було фактів виникнення конфлікту інтересів.

          6. Аудитору надано висновок експерта з технічного обслуговуваннябудівель та споруд Пасько А.М. кваліфікаційний сертифікат АЕ № 000585, виданий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України), станом на 17 жовтня 2017 року, який підтверджує можливість доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до нежитлових приміщень за адресою: 04070, м.Київ, вул. Верхній вал,буд. 48/28,оф.12 відповідно до норм та правил, зазначених в ДБН В .2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення», у яких здійснюєтьсяобслуговування клієнтів (споживачів) Товариства.

7. Компанія розміщує поруч з вхідними дверима,у легкодоступному місці кнопку виклику персаналу,яка містить контакний номер телефону. З штату працівників Компанії призначено відповідального за роботу з людми з особливими потребами, якого, зобовязано здійснювати безумовне та оперативне реагування на виклик кнопки, з подальшим вирішенням питання способу обслуговування осіб з інвалідністю, інших моломобільних груп населення де розташований офіс Компанії за адресою:04070,м.Київ,вул. Верхній вал, буд. 48/28,оф.12

9. Компанія забезпечує зберігання грошових коштів і документів та наявність необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону), та дотримання вимог законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених Постановою НБУ № 637 та Постановою НБУ № 210.

10. Компанія дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов № 913, а саме: «Фінансова установа зобов’язана дотримуватися обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності.», та розділом 2 Положення № 1515 «На встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ».

Компанія надає виключно послуги з страхування відповідно до отриманих ліцензій, та послуги зі страхування для інших страховиків.

          11. Компанія дотримується затверджених внутрішніх правил надання відповідних страхових послуг, які відповідають встановленим до таких правил вимогам статті 7 Закону Про фінансові послуги, статей 10, 15, 18 Закону України«Про захист прав споживачів», та укладає договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил.

12. В договорах, що укладає Компанія про надання страхових послуг обов'язково є посилання на відповідно зареєстровані Правила страхування.

В рамках розроблених внутрішніх документів Компанії складено реєстр документів, що регламентує процес укладення договору страхування та перестрахування, договору-доручення та систематизовано типові форми договорів за відповідними страховими продуктами Компанії

 

ІІІ. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ КОМПАНІЇ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЩОДО ЗМІСТУ СТАТЕЙ БАЛАНСУ, ПИТОМА ВАГА ЯКИХ СТАНОВИТЬ 5 І БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ ВІДПОВІДНОГО РОЗДІЛУ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (БАЛАНСУ).

 

1.Основні відомості проТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

Найменування Компанії повне

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

 

НайменуванняКомпанії скорочене

ТДВ "ПСК"

 

Код ЄДРПОУ

31244392

 

Дата державної реєстрації

11.12.2000

 

№ свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію)

Серія АОО № 040065

 

Орган, який видав свідоцтво

Подільска районна у місті Києві державна адміністрація

 

Дата внесенняостанніх змін до установчих документів

Протоколом Загальних зборів акціонерів від 14.02.2017 року №36 було затверджено нову редакцію Статуту

 

Реєстрація фінансової установи

реєстраційний номер 11101074 згідноРозпорядженняДержавної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Українивід 24.06.2004 №Серія і номер свідоцтва СТ № 317від 21.08.2004

 

Місцезнаходження (у відповідності з реєстраційними документами)

04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 48/28, офіс 12

 

Місцезнаходження фактичне

04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 48/28, офіс 12

 

Телефони, електронна адреса

4636221

 

Адреса сторінки в мережі Інтернет

http://psk-k.com.ua

 

Поточний рахунок у гривнях

рах.26506300996214

 

МФО

322669

 

Назва банку

Філія ГУ по м. Києву та Київський обл. АТ. «Ощадбанк»

 

Види діяльності згідно КВЕД:

65.12

 

 

Інші види страхування, крім страхування життя

 

 

Статутний капітал, тис.грн.

31000000.00

 

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

ТОВ «ПКУ» - 12280133,00 грн . ( 39,61%)

ТОВ «Глобал- Капітал» - 11036838,00 грн. (35,6%)

ТОВ «ПФТ» - 6769229,00 грн (21,84%)

Дзьобак Володимир Васильович -347000,00 грн. (1,12%)

Дзьобак Ольга Володимирівна-566800,00 грн. (1,83%)

 

 

Кількість працюючих

 5

 

Остання дата публікації(оприлюднення) фінансової звітності. Назва друкованого органу, наклад

Фінансовий вісник” № 389 (частина 19) від 28.04.2017 року сторінки 1216 – 1219.

 

Дата затвердження фінансової звітності за 2017 рік Керівництвом Компанії

22 лютого 2018

 

Орган, що затвердив звітність

Учасники

 

Датипроведення зборів Учасників

22.02.2018 р.

 

Особи, відповідальні за фінансово-господарську діяльність у звітному періоді

Керівник .

Головний бухгалтер

 

Дата та термінсплати дивідендів

Згідно статуту

 

 

Документи,що підтверджують право на провадження страхової та перестрахової діяльності

 

 

№ п/п

Види добровільного страхування

Серія, номер

Дата видачі

 

1

 

Страхування від нещасних випадків.

 

АЕ № 198715

28.05.2013 р.

 

2

Медичне страхування (безперервне страхування здоровя).

АЕ №198716

28.05.2013 р.

 

3

Страхування відповідальності перед третіми особами(крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальність власників водного транспорту( включаючи відповідальність перевізника))

АЕ № 198712

28.05.2013 р.

 

4

Страхування фінансових ризиків.

АЕ № 198714

28.05.2013 р

 

5

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

АЕ № 198713

28.05.2013 р

Інформація про структурні підрозділи

Станом на 31.12.2017 р. Компанія не має філій та відділень.

 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ.

 

2. Розкриття фінансової інформації

 

2.1. Розкриття інформації за видами активів

Необоротні активи

Фінансові інвестиції. Інвестиції, доступні для продажу

 

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться (частки) господарських товариств.

Після первісного визнання Компанія оцінює їх за методом участі в капіталі.

 

Балансова вартість інвестиції на 31.12.2016 (грн.)

Придбання/

визнання активів, доступних для продажу в 2017 році (грн.)

Знецінення активів на 31.12.2017

Балансова вартість інвестиції на 31.12.2017 (грн.)

 

 

 

 ДП "ВДІ"

230 552

 

    (230 552)

0

 ТОВ "ГЛОБАЛ-КАПІТАЛ"

3 990 380

4 000 000

    (110 912)

7 879 468

 ТОВ "ПКУ"

23 691 400

 

      13 100

23 704 500

 ТОВ "ПФТ"

37 500

 

(1088)

36 412

Разом

31949832

(329 452)

31 620 380

Інвестиції до погашення

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Компанія відносить облігації внутрішнього державної позики. Після первісного визнання Компанія оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

Облігації внутрішнього державної позики

Серія

Дата погашення

Балансова вартість на 31.12.2017 (грн.)

Балансова вартість на 31.12.2016 (грн.)

UA4000160626

07.03.2018

135 285

135 527

UA4000166805

06.05.2020

20 938

21 161

UA4000171391

27.06.2018

29 473

29 268

UA4000185557

22.07.2019

23 857

31 856

UA4000186159

14.08.2019

9 355

14 336

UA4000196620

15.01.2020

93 137

-

UA4000180400

19.04.2017

-

65 756

 

 

312 045

297 904

Оцінки фінансових інвестицій проводились на підставі котировок Міністерство Фінансів Україниhttps://www.minfin.gov.ua

 

Оборотні активи

 

Інформацію щодо оборотних активів, яку наведено у фінансових звітах, розкрито в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Інформація щодо вартості дебіторської заборгованості, грошових коштів та їх еквівалентів, часток перестраховиків у страхових резервах, на нашу думку, відповідає в усіх суттєвих аспектах даним, наведеним Компанією в бухгалтерських регістрах.

 

 

 

Дебіторська заборгованість

 тис.грн.

 

На 31.12.2017

На 31.12.2016

застрахові послуги

1

3

За виданими авансами

1

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

8

13

Всього

10

16

Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 31.12.2017 року становлять 106 тис.грн., що складає 92,2% оборотних активів Компанії. (Станом на 31.12.2016 р. – 126 тис.грн., що складало 88,1% оборотних активів).

 

Частка перестраховиків у страхових резервах:

 тис.грн.

 

На 31.12.2017

На 31.12.2016

Частка перестраховиків в резервах незароблених премій

353

313

 

 

 Станом на 31.12.2017 р. Компанія не має активів, які утримуються нею, але є недоступними для використання.

 

2.2. Розкриття інформації щодо обсягу зобов’язань тазабезпечень.

 

2.2.1. Сформовані страхові резерви.

 

Сформовані страхові резерви є оціночною вартістю зобов’язань Компанії за договорами страхуваннястаном на 31.12.2017 р.

Всьогона 31.12.2017р. сформовано технічних резервів як страхових зобов’язань:

353 тис .грн., в тому числі:

-          резервів незароблених премій - 353 тис.грн.;

-          резерв заявлених, але не виплачених збитків -0 тис. грн;

-          резерв збитків, які виникли, але не заявлені -0 тис.грн.

 

Технічні страхові резерви розраховувались відповідно до Методики формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Українивід 17.12.2004 № 3104 (зі змінами та доповненнями).

 

Відповідно до МСФЗ 4 «Страхові контракти» Компанією проведено перевірку на адекватність та повноту сформованих резервів, внаслідок чого розміри резервів, сформованих за методами, визначеними законодавством, перевищують розмір резервів сформованих актуарно на підставі перевірки адекватності зобов’язань, в фінансовій звітності зазначино розмір резервів, що сформовані відповідно законодавства.

 

2.2.2. Поточні зобов’язання та забезпечення

 

 

 

 

 

Поточні зобов’язання та забезпечення на 31.12.2017 року та на 31 грудня 2016 року становлять

тис.грн.

 

На 31.12.2017 р.

На 31.12.2016 р.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

59

11

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

21

22

В т.ч. Поточна заборгованість з податку на прибуток

21

22

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

0

4

Поточні забезпечення

16

23

Інша поточна кредиторська заборгованість

96

60

 

Інформація за видами зобов’язань та забезпечень Компанії станом на 31.12.2017 р. відповідає даним бухгалтерських регістрів та не суперечить вимогам МСФЗ.

Поточні забезпечення включають: забезпечення резерву відпусток.

 

2.3. Інформація про власний капітал ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

 

2.3.1. Інформація про сформований статутний капітал

Статутний капітал станом на 31.12. 2017 року та 31.12.2016 року представлений таким чином:

Учасники товариства:

31.12.2017

31.12.2016

 

%

%

ТОВ «Глобал- Капітал»

35,60

40,88

ТОВ «ПКУ»

39,61

45,48

ТОВ «ПФТ»

21,84

13,64

Дзьобак Володимир Васильович

1,12

-

Дзьобак Ольга Володимирівна

1,83

-

Всього

100,0

100,0

 

Зареєстрований і повністю сплачений статутний капітал Компанії на 31.12.2017 року становить 31000 тис. грн. і складається з частки учасників.

У звітному році відбулися зміни в статутному капіталі завдякі купівлі-продожу часток учасників.

Остання редакція Статуту Компанії затверджена загальними зборами учасників Компанії 14.02.2017 (Протоколом № 36).

У поточному періоді дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Нерозподілений прибуток

тис.грн.

 

На 31.12.2017 р.

На 31.12.2016 р.

Загальна сума нерозподіленого прибутку

1109

736

Чистий прибуток (збиток) за період

(373)

0

Виплачено дивідендів

-

-

 

Коригування нерозподіленого прибутку за 2017р. не відбувалося.

2.4.Розкриття інформації про доходи та витрати .

 

Нами було перевірено достовірність данихпро правильність класифікацій та оцінки доходу, правильність визначення балансового прибутку відповідно до чинного законодавства.

На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від звичайної діяльності Компанії ведеться у відповідності до норм МСБО 18 «Дохід», крім доходів від страхової діяльності.

 

 Основною вимогою до фінансової звітності Компанії щодо доходів і витрат є відповідність отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які здійснюються з метою отримання таких доходів.

 

Визнання доходів за 2017 рік

Дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення власного капіталу, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників.

 

У 2017 році загальний дохід склав 782 тис. грн. в т.ч.

- чисті зароблені премії 727 тис. грн.;

- інший дохід 13 тис. грн. (зміни вартості фінансових інструментів).

- інші фінансові доходи 42 тис. грн.(відсотки отримані за облігаціями; амортизація дисконту по облігаціям).

 

Визнання витрат за 2017 рік

Витрати признаються в звіті про фінансові результати, якщо виникає зменшення в майбутніх економічних вигодах, пов'язаних із зменшенням активу або збільшенням зобов'язання, які можуть бути надійно визначені.

Витрати визнаються в звіті про фінансові результати на основі безпосереднього зіставлення понесених витрат до конкретних статей доходів. Витрати визнаються у звіті про фінансові результати негайно, якщо витрати не створюють майбутні економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати вимогам визнання як актив, що здатен генерувати майбутні вигоди.

Загальні витрати Компанії в 2017 році складають 1155 тис. грн., в т.ч.:

- понесені збитки за страховими виплатами 49 тис.грн.;

- витрати від зміни резервів 40 тис.грн.;

- адміністративних витрат на суму 224 тис. грн.;

- фінансові витрати 2тис.грн.

- інші операційні витрати 451 тис.грн;

- інших витрат на суму 367 тис. грн. (зміни (знецінення вартості фінансових інструментів);

- витрати з податку на прибуток 22 тис.грн.

 Фінансовим результатом вiд звичайної діяльності у звітному періоді є збитоку сумi 373 тис. грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності відповідно до даних бухгалтерського обліку достовірно відображений у формі звітності "Звіт про фінансові результати".

 

 

Відкладений податок

Враховуючи специфіку розрахунку податкових зобов’язань страховика, Керівництво прийняло рішення не відображати відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання.

 

Розкриття інформації в Звіті про рух грошових коштів.

Звіт про рух грошових коштів ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

складено згідно вимог МСФО 7 «Звіти про рух грошових коштів».

Інформація про грошові потоки Компанії надає користувачам фінансових звітів змогу оцінити спроможністьгенерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також оцінити потреби суб’єкта господарювання у використанні цих грошових потоків.

У звіті про рух грошових коштів - грошові кошти і їх еквіваленти включають отримані страхові платежі, відсотки за розміщення депозитів.

Звіт про рух грошових коштів складається за прямим методом, який розкриває інформацію про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових витрат грошових коштів.

Компанія не має залишків грошових коштів, які утримуються і є недоступними для використання, та невикористаних запозичених коштів, що є наявними для майбутньої операційної діяльності і для погашення зобов’язань інвестиційного характеру, до яких існують будь-які обмеження щодо використання. Найвагомішою статтею надходження грошових коштів від операційної діяльностієнадходження від власного капіталу та отриманих страхових премій.

Найвагомішої статтею витрачання грошових коштів з операційної діяльностієвитрачання на придбання фінансових інвестицій та на оплату товарів та послуг (ця стаття включає розрахунки зі страховими посередниками, оплати послуг врегулювання страхових випадків та інші).

Чистий рух коштів від фінансової діяльності склав – 20 тис.грн.

Залишок коштів на початок року -126 тис. грн.

Залишок грошових коштівстаномна 31.12.2017 року на рахунках у банках складає 106 тис.грн.

 

 

Показники фінансового стану

 

Показник

Формула розрахунку

Значенняпоказника

Нормативні значення

31.12.2016

31.12.2017

1

2

3

4

5

Коефіцієнт ліквідності

Ф1 (р1160+р1165) / Ф1 (р1695-р1665-р1660)

1,6

2,9

не менше

1.0 – 2.0

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф1 р1165 / Ф1 р1695

1,3

1,8

не менше

0.2 – 0.25

Коефіцієнт покриття

Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1695-р1665-р1660)

1,8

3,1

не менше

 0.7 – 0.8

Коефіцієнт загальної ліквідності 

Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1595-р1520-р1525 + р1695-р1665-р1660)

           0,7

          0,4

не менше

1.0 – 2.0

Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності, автономії)

Ф1 р1495 / Ф1 р1300

1

1

не менше

 0.5

Виходячи з вищевикладеного та узагальнюючи результати проведеного аналізу фінансового стану, можемо зробити висновок, щона 31 грудня 2017 року фінансовий стан ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША СТРАХОВА КОМПАНІЯ"є задовільний.

 

Розкриття інформації про зв'язані сторони

Компанія,відповідно до вимог МСБО 24  «Розкриття інформації про зв’язані сторони» розкриває у фінансовій звітності за 2017 рік  інформації, необхідної для привернення уваги до можливого впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток Компанії, спричиненого існуванням зв’язаних сторін, а також операціями та залишками заборгованості, в тому числі зобов’язаннями між такими сторонами.

До зв'язаних сторін Компанії в 2017 році належали

· підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Компанією;

· асоційовані компанії;

· спільні підприємства, у яких Компанія є контролюючим учасником;

· члени провідного управлінського персоналу Компанії;

· близькі родичі особи, зазначеної вище;

· компанії, що контролюють Компанію, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у Компанії;

· програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Компанії або будь-якого іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Компанії.

Оцінка можливої наявності проведення операцій з пов’язаними сторонами Компанія проводить в кожному фінансовому році за допомогою аналізу балансу відповідної пов'язаної сторони та стану ринку, на якому така сторона веде діяльність.

               Компанії надавалася безвідсоткова поворотна фінансова допомога від учасників Дзьобака Володимира Васильовича в сумі 339 тис. грн. і від Дзьобак Ольги Володимирівни 9 тис. грн. Фінансова допомога повернута Компаеією учасникам в повному обсязі.

                Протягом звітного періоду управлінському персоналу Компаеією нараховувалась і виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Виплачена сума заробітної плати управлінському персоналу за 2017 рік становить 79 тис. грн. Компенсації, бонуси та інші додаткові виплати не здійснювались. Протягом звітного періоду Компанія не брало на себе істотних зобов'язань по пенсійним виплатам, оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових зобов'язань перед ключовим управлінським персоналом, крім сплати внесків до державного пенсійного фонду у складі соціальних внесків із заробітної плати. Протягом звітного періоду Компанія не здійснювала операції з учасниками Компанії, іншими зв’язаними сторонами, що виходять за межі господарської діяльності. Аудитори на дату надання аудиторського звіту отримали від керівника письмові запевнення щодо повного розкриття операцій з зв’язаними особами.

 

   Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Компанії

             Ми проаналізували інформацію щодо  наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. Фактів таких подій не встановлено.

             В той же час зауважуємо, що керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560 «Подальші події» аудитор не несе відповідальності за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання звіту незалежних аудиторів до дати оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал.

 

Судові розгляди та рішення

Впродовж 2017 року у  Компанії   не було  судових розглядів.

Невизначеність щодо майбутніх результатів непередбачуваного судового процесу або дій регуляторних органів відсутня.

 

 

1.          Перевищення вартості чистих активів Компанії над зареєстрованим розміром статутного капіталу.

Заборгованість зі сплати внесків до статутного капіталу Компанії станом на 31 грудня 2017 року відсутня.

Під вартістю чистих активів Компанії розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.

 

 

 

 

 

Розрахунок вартості чистих активів представлено в таблиці:

Найменування показника

За звітний період
(тис. грн.)

За попередній період
(тис. грн.)

Активи (строка 1300 Балансу), усього 

32517

28886

Нематеріальні активи (рядок 1000) Балансу

78

78

Зобов'язання (строки 1595, 1695, 1700, 1800), усього 

413

409

Розрахункова вартість чистих активів на 31.12.2017 року:загальна сума активів/рядок балансу 1300/ - сума нематеріальних активів /рядок балансу 1000/ - загальна сумазобов’язань /сума рядків балансу 1595,1695, 1700, 1800)

32026

28399

Статутний капітал

31000

27000

Величина перевищення чистих активів (нетто-активів) над розміром статутного капіталу

1026

1399

На кінець звітного періоду вартість нетто-активів (чистих активів) Компанії складає 32026 тис. грн., що перевищує розмір статутного капіталу Компанії на 1026 тис. грн., і відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України, п. 1 Р. XI. «Положення про Державний реєстр фінансових установ», затвердженого Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 28.11.2013 р. № 4368.

 

2.      Відповідність облікової політики страховика вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та міжнародним стандартам фінансової звітності

Основні принципи організації обліку  Компанія (Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку з урахуванням вимог чинного законодавства України) визначено Положенням про облікову політику, яке затверджене Наказом № 01-БО від 04.01.2016р. Протягом звітного 2017 року  Компанія  дотримувалась принципу незмінності облікової політики крім змін  чинного законодавства. Свою діяльність Компанія здійснює у відповідності з вимогами чинного законодавства,  на підставі  отриманих  відповідних ліцензій на право здійснювати страхову діяльність. Протягом 2017 року Компанія проводила господарську діяльність виключно  у відповідності до виданих уповноваженим органом  ліцензій, а також  здійснювало фінансову діяльність стосовно формування та розміщення страхових резервів та їх управління.

За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що облікова політика Компанії відповідає вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та міжнародним стандартам фінансової звітності. 

 

3.      Перевищення фактичного запасу платоспроможності Компанії над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності станом на 31.12.2017р.

Фактичний запас  платоспроможності  (нетто-активи) страховика визначається  вирахуванням  із  вартості  майна  (загальної   суми активів)  страховика  суми нематеріальних активів і загальної суми

зобов'язань,  у  тому  числі  страхових. Фактичний запас платоспроможності Компанії станом на 31.12.2017р. складає 32026 тис. грн. Нормативний запас платоспроможності Компанії станом на 31.12.2017р. складає 131 тис. грн. Сума перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним запасом платоспроможності дорівнює 31895 тис. грн.

За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що фактичний запас платоспроможності Товариства перевищує його нормативний запас платоспроможності у відповідності до статті 30 Закону України «Про страхування» № 85/96-ВР від 07 березня 1996р.

 

4.      Розкриття  інформації щодо належного ведення обліку договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо страхової виплати, який дозволяє страховику дотримуватися вимог до достатності формування резервів збитків станом на 31.12.2017р.

Компанією  розроблено положення  щодо  порядку реєстрації та обліку договорів страхування  і вимог страхувальників щодо страхової виплати. Ведення обліку реєстрації договорів страхування (перестрахування) відповідає чинним нормативним актам – здійснюється в електроному вигляді з фіксуванням основних показників умов договорів по видам страхування.  Журнал обліку договорів страхування (перестрахування) зберігається в паперовому вигляді,сторінки прошиті, пронумеровані та скріплені  печаткою. Журнал заяв про настання страхового випадку ведеться належним чином.

При укладанні договорів страхування Компанія дотримується вимог  статті 16 Закону України «Про страхування».

     

5.      Розкриття  інформації щодо формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих страхових резервів станом на 31.12.2017 р. відповідно до вимог законодавства

      Протягом 2017 року Компанія проводила формування та облік резерву незароблених премій та резерву заявлених але не виплачених збитків. Розрахунок резервів Компанія проводила за Методикою формування страхових резервів за видами страхування, іншими ніж страхування життя, яка затверджена Розпорядженням Державної комісії з регулювання  ринків фінансових послуг України № 3104 від 17.12.2004р. Розрахунок резерву незароблених премій  здійснювався  за кожним   видом   страхування  окремо. Частка страхових платежів для розрахунку резервів незароблених премій не перевищує 80% загальної суми надходжень страхових платежів.

Станом на 31.12.2017р. Компанією сформовані технічні резерви:

 

Технічні резерви сформовані станом тис.грн

31.12.2017

На 31.12.2016 р

Резерви незароблених премій

353,3

312,7

Резерв заявлених, але не виплачених збитків

0

0

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені

0

30

Інші резерви (коливання збитковості та катастроф), що представлені у власному капіталі

0

0

Всього:

353,3

312,7

Сформовані станом на 31.12.2017 року технічні страхові резерви у сумі 353,3 тис.грн. є розрахунковою оцінкою страхових зобов’язань на 31.12.2017 р. Оцінки адекватності страхових зобов’язань проводиться із залученнням фахівця з актуарної та фінансової математики, актуарія Бабко Володимира Леонідовича, диплом б/н від 23.09.97. Повний опис методики оцінки адекватності викладено в Звіті про оцінку адекватності страхових зобов’язань.

 

6.      Розкриття  інформації щодо дотримання страховиком нормативів достатності та диверсифікованості активів станом на 31.12.2017р.

Протягом звітного періоду Компанія проводила діяльність з урахуванням вимог Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика, затверджене Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків

фінансових послуг № 396 від 23.02.2016р.

Станом на 31.12.2017 р. розмір сплаченого (сформованого) статутного капіталу Компанії склав 31000 тис.грн. і відповідає розміру, визначеному Статутом Компанії у редакції, чинній станом на 31.12.2017, яка затверджена загальними зборами від 14.02.2017. Договори перестрахування протягом періоду, що перевірявся, (згідно вимог статті 30 Закону України «Про страхування» щодо укладання договору перестрахування у разі, коли страхова сума за окремим предметом договору страхування перевищувала 10 відсотків суми сплаченого статутного капіталу і сформованих вільних резервів та страхових резервів) відсутні.

Для формування технічних страхових резервів в обсязі 353,30 тис. грн. Компанія може використовувати наступні із визначених статтею 31 Закону України “Про страхування” категорії активів:

Дозволені категорії активів

Всього на 31.12.2017, тис.грн

Технічні резерви, що преставлені з урахуванням нормативно-правових актів,

тис.грн.

Всього активів для представлення страхових резервів

809,60

353,30

Грошові кошти на поточних рахунках

106,10

95

Нерухоме майно

391,50

 

65,50

Ціні папери що емітуються державою

312

192,80

Наявний гарантійний фонд Компанії, визначений відповідно до норм статті 30 Закону України “Про страхування”, станом на 31.12.2017 складає 799,90 тис. грн.

Станом на 31.12.2017р. активи представлені наступними видами :

-грошові кошти та їх еквіваленти – 106,1 тис. грн.

-нерухоме майно –391,5 тис.грн

-ціні папери що емітуються державою -312 тис. грн..

Станом на 31.12.2017р. забезпечення та зобов’язання Компанії  складають 413 тис. грн.

Таким чином, Компанія  дотримується вимог нормативу достатності та диверсифікованості активів. 

За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що Компанія дотримується нормативу достатності та диверсифікованості активів.

 

 

7.      Оцінка можливості виконання страховиком прийнятих страхових та перестрахових зобов’язань з урахуванням питомої ваги простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості за такими зобов’язаннями у структурі страхового портфелю страховика станом на 31.12.2017р.

            Компанія  здійснює страхову діяльність на підставі отриманих ліцензій. Компанія має достатньо коштів для своєчасного виконання прийнятих страхових та перестрахових зобов’язань. Компанія  не має простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості. Перестрахування проводиться у відповідності до діючих ліцензій на провадження страхової діяльності з урахуванням нормативу власного утримання за кожним об’єктом страхування, що становить 10% від розміру сплаченого статутного капіталу та сформованих страхових резервів. Протягом 2017 року договори перестрахування ризиків              перестраховиками-резидентами не укладались

 

 

8.      Щодо  істотних операцій з активами, які здійснював страховик протягом 2017 року, та які мали наслідком невиконання страховиком фінансових нормативів, встановлених Нацкомфінпослуг, понад 10%

Компанія не проводила істотних операцій з активами, які здійснював страховик протягом 2017 року, та які мали наслідком невиконання страховиком фінансових нормативів, встановлених Нацкомфінпослуг, понад 10% .

           

 

9.      Щодо перевищення на звітну дату фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.

Компанія не має ліцензії на здійснення обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

Відповідність вартості нетто-активів (чистих активів) вимогам законодавства

тис.грн.

Показник звітності

Значення станом

на 31.12.2017 р.

Значення станом на31.12.2016 р.

Активи (р.1300 Балансу)

 

32517

2886

Нематеріальні активи (р.1000 Балансу)

78

78

Зобов’язання: ( р.1595 + р.1695 + Р.1700 + р.1800)

413

409

Статутний капітал (р.1400)

31000

27000

Розрахунок вартості нетто-активів: (р.1300 – р.1000 – р.1595 – р.1695 – р.1700 – р. 1800)

 

32026

28399

Величина перевищеннянетто-активів (чистих активів) над розміром статутного капіталу, тис.грн.

1026

1399

Розрахункова величина перевищення нетто-активів (чистих активів) над розміром статутного капіталу в млн. євро

31

49

 

На кінець звітного періоду (31.12.2017 р.) вартість нетто-активів (чистих активів) Компанії складає 32026 тис.грн., що перевищує розмір статутного капіталу на 1026 тис.грн., або 31 тис.євро.

 

 

Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності

тис.грн.

Показник

Значення станом

на 31.12.2017 р.

 

Значення станом на31.12.2016 р.

 

Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) = загальна сума активів /рядок балансу1300/ - сума нематеріальних активів /рядок балансу1000/ - загальна сума зобов’язань /сума рядків балансу 1595, 1695/ (для розрахунку використовуються відповідні показники на кінець звітного періоду)

32026

28399

Нормативний запас платоспроможності для страховиків, які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, - більша із визначених величин:

130,9

103

1. (сума надходжень страхових премій за попередні 12 місяців - (сумастрахових премій, належних перестраховикам х відповідний показник*)/ х 0,18

130,9

103

2. (сума здійснених виплат протягом попередніх 12 місяців - (сума виплат, компенсованих перестраховиками х відповідний показник*)/ х 0,26

0

0

Нормативний запас платоспроможності для страховиків, які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, та мають страхові зобов’язання за договорами страхування життя: більша із визначених величин нормативного запасу платоспроможності (без врахування договорів страхування життя)+ величина нормативного запасу платоспроможності(для договорів страхування життя)

130,9

103

Величина перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом = (фактичний запас платоспроможності – відповідна величина нормативного запасу платоспроможності)

31895

28296

Величина перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом в тис.євро

952

995

 

Таким чином, станом на 31.12.2017 р. величина перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунком нормативним становить 31895 тис.грн., або 952 тис.євро, що відповідає вимогам чинного законодавства.

 

10. Розкриття  інформації щодо запровадження страховиком системи управління ризиками.

На виконання розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.02.2014 р. № 295 «Про затвердження Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика» з метою уникнення і мінімізації ризиків, пом’якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них Компанією  впроваджена  Стратегія управління ризиками.

Управління ризиками Компанія являє собою процес передбачення і нейтралізації їх негативних фінансових наслідків, що включає їх ідентифікацію, оцінку, упередження та уникнення.

 

11. Розкриття інформації  щодо адекватності організації та проведення   внутрішнього аудиту (контролю) Компанії

З метою забезпечення контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності, Компанією, згідно  з 

 

      Протоколом  №35  від 13.11.2014 року затверджене Положення про службу  внутрішнього аудиту Товариства. 

Внутрішній  аудитор  підпорядковується вищому органу управління - Загальним зборам  Компанії та звітує перед ними. В своїй роботі  керується ч.2. ст.15¹  Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Положенням про службу внутрішнього аудиту Товариства.

Реалізація функцій внутрішнього аудитора Компанії протягом 2017 року пов’язана з забезпеченням в установленому порядку реалізації політики у сфері фінансового контролю за використанням коштів та матеріальних цінностей, їх збереження, ведення і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності; розробка пропозицій відносно усунення встановлених недоліків, порушень, попередження їх в подальшому.

При проведенні аудиту фінансової звітності за 2017 рік були розглянуті  політики та процедури у системах бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю які стосуються тверджень у фінансових звітах. Аудиторами, в ході аудиторської перевірки, не виявлено ризиків суттєвого викривлення  фінансової звітності внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

 

12. Щодо  можливості (спроможності) страховиком безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців.

Фінансова звітність Компанії підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Компанія не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. Нам не відома інформація про те, що власники Товариства прийняли рішення щодо ліквідації або припинення діяльності Компанії.

За  твердженням  керівництва, розроблено бізнес проекти стосовно надання нових продуктів  з  метою   розширення   діапазону надання  страхових послуг та отримання  значного збільшення  надходження  страхових платежів    та отримання прибутку. Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього - щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом.

 

 

 Інші елементи

 

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт»

Код за ЄДРПОУ:

32852960

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України:

№ 3345, рішення Аудиторської палати України № 9 від 26.02.2004. Відповідно до рішення Аудиторської палати України № 286/3 від 19 грудня 2013 року термін чинності Свідоцтва продовжено до 19 грудня 2018 року.

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР:

196, серія та номер Свідоцтва: П 000196, строк дії Свідоцтва продовжено з 24 лютого 2014 року до 19 грудня 2018 року.

Прізвище, ім’я, по батькові аудиторів, що брали участь в аудиті; номер, серія, дата видачі сертифікатів аудитора, виданих Аудиторською палатою України:

аудитор Титаренко В.М. (сертифікат аудитора № 006083, серія «А», виданий  Аудиторською палатою України 13 квітня 2006 року, дійсний до 13.04.2021 року).

Аудитор Трухановська І.О. (сертифікат аудитора Серія А №004551 виданого Аудиторською палатою України  23 лютого 2001 року, дійсний до 30.07.2020 року).

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування:

04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе,

2-6/32 літера «А»

 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

- дата та номер договору на проведення аудиту

Договір № 2-2-10/01 від 10.01.2018р.

 

- дата початку  аудиту

- дата закінчення проведення аудиту

10 січня 2018 р.

29 березня 2018р.

Місце проведення аудиту

04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 48/28, офіс 12