• АНКЕТА
  •  ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
  • АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
  • АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
  • Правила страхування
  • Конкурс
 

 

 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

 

Описание: Опис : logo_Bsm

 

 

Аудиторська фірма  "Бізнес-Рішення"

 

 

 

 

Україна, м. Київ, вул. Л. Гавро, 20

 

 

 

 

Код ЄДРПОУ 31749819

 

 

 

 

п/р. 26006123699 в РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

 

 

 

 

МФО 380805

 

 

 

 

тел/факс     (044) 502-51-59, 233-85-71

Вих. № 03-28/04-17

Від 28 квітня 2017 р.

Загальним зборам учасників

ТДВ „ПСК”

 

Генеральному директору

ТДВ „ПСК” Дзьобаку

Володимиру Васильовичу

 

В Національну комісію, що здійснює  

регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності  

товариство з додатковою відповідальністю "Перша страхова компанія"  станом на 31 грудня 2016 р.

 

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША СТРАХОВА КОМПАНІЯ", що додається та включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік, Звіт про власний капітал за 2016 рік, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Основні відомості про Страховика:

1.

код ЄДРПОУ

31244392

2.

Місцезнаходження:

04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 48/28, офіс 12

3.

Ліцензії на здійснення страхової діяльності, дата видачі

На страхову діяльність у формі добровільного:

-  Страхування від нещасних випадків. АЕ № 198715 від 28.05.2013 р.

-  Медичне страхування (безперервне страхування здоровя). АЕ № 198716  від 28.05.2013 р.

-  Страхування відповідальності перед третіми особами  (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальність власників водного транспорту( включаючи відповідальність перевізника)). АЕ № 198712 від 28.05.2013 р.

-  Страхування  фінансових ризиків.  АЕ № 198714 від 28.05.2013 р.

-  Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. АЕ № 198713 від 28.05.2013 р.

 

4.

Дата державної реєстрації

11 грудня 2000 року

5.

Дати внесення змін до Статуту

05 серпня 2004 р.

26 січня 2006 р.

04 липня 2006 р.

19 лютого 2007р.

24 квітня 2008 р.

18 лютого 2013 р.

16 квітня 2014 р.

29 грудня 2015 р.

6.

Перелік засновників: для фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові, для юридичних осіб – найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, % володіння

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КРЕДИТНА УСТАНОВА"

Код ЄДРПОУ засновника: 33941476

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ, будинок 1, кімната 130

Розмір внеску до статутного фонду 45,48% -  12280133.00 грн.

________________________________________

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ-КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника: 24934026

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ М.ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2

Розмір внеску до статутного фонду 40,88 %  11036838.00 грн.

________________________________________

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРШЕ ФІНАНСОВЕ ТОВАРИСТВО"

Код ЄДРПОУ засновника: 34696189

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 48/28, офіс 12

Розмір внеску до статутного фонду 13,64% -  3683029.00 грн.

 

 

Відповідальність управлінського персоналу Товариства за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки з приводу наданої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Товариством фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідних облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Фінансові інвестиції Товариства, що обліковуються на балансі станом на 31.12.2016 р. і утримуються для продажу, не перебувають у вільному обігу на ринку цінних паперів, відображені на балансі за вартістю придбання. Ми не змогли отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо справедливої вартості зазначених фінансових інвестицій станом на 31.12.2016 р., отже ми не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких коригуваннях щодо вартості фінансових інвестицій на зазначену дату Підстави, що впливають на висловлення умовно-позитивної думки аудитора, не враховуються управлінським персоналом, що в тому числі призводить до висловлення умовно-позитивної думки звітного року, що закінчується 31.12.2016 року.

 

Умовно-позитивна думка

Виходячи з сутності аудиту та вимог Міжнародних стандартів аудиту, а також характеру робіт існує ймовірність того, що в ході перевірки будь-які суттєві невідповідності можуть бути невиявлені, за що аудитор не несе відповідальності.

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання

Наведена окрема фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Товариство є здатним продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Як зазначено у примітках до фінансової звітності, негативні показники оборотного капіталу Товариства, періодичні збитки  та дефіцит власного капіталу викликають серйозні сумніви щодо його здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі без підтримки з боку акціонерів. Окрема фінансова звітність не містить жодних коригувань, які б могли знадобитися у результаті вирішення невизначеності.

Наша думка не містить застережень щодо цих питань.

Товариством встановлено облікову політику Наказом № 01-БО від 04 січня 2016 року. Бухгалтерський облік здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.2000 р. № 996 – XIV, з внесеними змінами та доповненнями , а також міжнародних стандартів фінансової звітності.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства за 2016 рік є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), які в Україні визначені в якості застосовної концептуальної основи фінансової звітності Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», інші нормативно-правові акти, щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, встановлена облікова політика, внутрішні положення товариства. Концептуальна основа є прийнятною для  Товариства концептуальною основою загального призначення, та водночас також є концептуальною основою достовірного подання.

Аналіз обліку господарських операцій Товариства дозволяє аудиторам зробити висновок, що облікова політика є незмінною, в цiлому вiдповiдає вимогам МСФЗ та нормам чинного законодавства України для складання фiнансової звітності.

 Корпоративне управління, як система відносин, що визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності Товариства та контролю за нею представлена наступними органами: Загальні збори учасників ; генеральний директор; ревізійна комісія. Товариством створена внутрішня аудиторська служба, у відповідності до Розпорядження 1772 від 05/06/2014р., що підпорядковується загальним зборам акціонерів.

 

 

 

Аудитор   ТОВ АФ Бізнес-Рішення                                               ____________/Трухановська І.О./