• АНКЕТА
  •  ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
  • АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
  • АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
  • Правила страхування
  • Конкурс
 

 

 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

 

Описание: Опис : logo_Bsm

 

 

Аудиторська фірма  "Бізнес-Рішення"

 

 

 

 

Україна, м. Київ, вул. Л. Гавро, 20

 

 

 

 

Код ЄДРПОУ 31749819

 

 

 

 

п/р. 26006123699 в РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

 

 

 

 

МФО 380805

 

 

 

 

тел/факс     (044) 502-51-59, 233-85-71

Вих. № 02-29/04-16

Від 29 квітня 2016  р.

Загальним зборам учасників

ТДВ „ПСК”

 

Генеральному директору

ТДВ „ПСК” Дзьобаку

Володимиру Васильовичу

 

В Національну комісію, що здійснює  

регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності  

товариство з додатковою відповідальністю "Перша страхова компанія"  станом на 31 грудня 2015 р.

 

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 31244392, місцезнаходження: 04070, м. Київ, Подільский район, вул. Верхній Вал, будинок 48/28 офіс 12, дата державної реєстрації 11 грудня 2000 року, надалі за текстом звіту незалежного аудитора - Товариство), що додається та включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік, Звіт про власний капітал за 2015 рік, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

 

Відповідальність управлінського персоналу Товариства за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки з приводу наданої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Товариством фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідних облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Підстави, що впливають на висловлення умовно-позитивної думки аудитора, не враховуються управлінським персоналом, що призводить до висловлення умовно-позитивної думки звітного року, що закінчується 31.12.2015 року. Фінансові інвестиції Товариства, що обліковуються на балансі станом на 31.12.2015 р., не перебувають у вільному обігу на ринку цінних паперів, відображені на балансі за вартістю придбання. Ми не змогли отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо справедливої вартості фінансових інвестицій станом на 31.12.2015 р., отже ми не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких коригуваннях щодо вартості фінансових інвестицій на зазначену дату за 2015 р. В звіті про сукупний дохід не відображено доходи та витрати що до продажу фінансових інвестицій, що не впливає на фінансовий результат звітного року.

 

Умовно-позитивна думка

Виходячи з сутності аудиту та вимог Міжнародних стандартів аудиту, а також характеру робіт існує ймовірність того, що в ході перевірки будь-які суттєві невідповідності можуть бути невиявлені, за що аудитор не несе відповідальності.

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2015 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашу умовно-позитивну думку та не вносячи до нашого висновку додаткових застережень, звертаємо увагу на той факт, що після дати балансу жодних значних економічних подій, які могли б вплинути на здатність Товариства продовжувати свою безперервну діяльність, або таких, що вимагали б коригування оцінки балансової вартості показників звітності, не сталося. Проте політична та економічна ситуація в країні є вкрай непередбачуваною, що може позначитися на діяльності Товариства, за обставин, які наразі не можливо оцінити.

 

   Аудитор                                                                       ____________/ Семенченко Т.В./

 

 

  Директор ТОВ АФ Бізнес-Рішення                         ____________/Трухановська І.О./